020 - 700 94 39
020 - 700 94 39

Algemene voorwaarden

 • Professionele begeleiding
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Honderden uitjes

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing en vormen hiermede een geheel, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Een ieder, die aan een door Get Events georganiseerd uitje deelneemt, wordt geacht kennis te hebben van, en in te stemmen met deze voorwaarden. Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de wederpartij, kunnen Get Events niet binden, tenzij deze vooraf expliciet door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen (in welke vorm dan ook) en prijsopgaven vervallen, indien deze niet binnen 5 dagen na verzending respectievelijk afgifte schriftelijk voor akkoord bevestigd in ons bezit zijn.

2. Wij zijn gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel te aanvaarden op voorwaarden, dat door de wederpartij zekerheden worden gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

3. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand, nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard.

4. Tenzij de wederpartij binnen 48 uur na ontvangst der opdrachtbevestiging het tegendeel middels aangetekend schrijven aantoont, wordt de opdrachtbevestiging geacht juist te
zijn doorgegeven.

5. In de hiervoor in aanmerking komende gevallen dient een factuur gelijk gesteld te worden met een opdrachtbevestiging.

6. Eventuele wijzigingen en/of nadere aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor ons,indien deze schriftelijk door ons zij bevestigd.

Artikel 3: Opdrachtuitvoering
Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan ons verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan ons heeft verstrekt. Wij zullen ons inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Wij zullen de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten, persoonsgegevens en gegevens over hoeveelheden die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van ons zijn.

7. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met ons.

Artikel 4: Tarieven en kosten van de opdracht
1. In de tarieven van ons en daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, behalve de na overleg met de opdrachtgevers uitgezonderde kosten. Niet inbegrepen kosten zullen per factuur in rekening gebracht worden.

2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. sluiten der overeenkomst geldende prijzen.

3. Tenzij anders is vermeld zijn alle prijsnoteringen inclusief de verschuldigde B.T.W.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
1. De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum.
De opdrachtgever dient de betaling in ieder geval te hebben gedaan uiterlijk drie dagen voor de datum dat de overeenkomst door ons zal worden uitgevoerd. Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de termijnen is de opdrachtgever derhalve, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, jegens ons van rechtswege in verzuim.

2. Betalingen door de opdrachtgever kunnen worden gedaan middels een bankoverschrijving.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever jegens Get Events in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan ons verschuldigd. Voorts zijn wij op dat moment gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van ons aanvullende of vervangende schadevergoeding op de opdrachtgever te verhalen, waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.

5. Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die wij maken als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen, uitgaande van een minimum percentage van 15% van de openstaande vordering met een minimum van tweehonderd euro ten laste van de opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever gehouden alle kosten van een gerechtelijke procedure, in alle instanties, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder aan ons te voldoen.

Artikel 6: Annuleringen en tijdsoverschrijdingen
Bij annulering van de overeenkomst brengen wij altijd €25,00 administratiekosten in rekening. Tevens zijn wij, ingeval de wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren gerechtigd annuleringskosten ter grootte van 25 procent van het offerte- respectievelijk factuurbedrag in rekening te brengen.

Bij annulering van de overeenkomst in:

 • 1-3 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering zijn wij gerechtigd 35 procent van het totaalbedrag in rekening te brengen.
 • 7 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering zijn wij gerechtigd 50 procent van het totaalbedrag in rekening te brengen.
 • 2-3 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering is de opdrachtgever gehouden 75 procent van het totaalbedrag te voldoen.
 • binnen 48 uur weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering is de opdrachtgever gehouden 100 procent van het totaalbedrag te voldoen. Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen in restaurants, theaters of andere horeca etablissementen, hanteren wij de voorwaarden van de betreffende leverancier. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de betreffende locaties. Desalniettemin zijn wij gerechtigd indien onderdeel van de overeenkomst betreft het verlenen van horecadiensten, meer in het bijzonder catering, 14 dagen voor afvaart 50 procent verschuldigd van de reserveringswaarde en bij annulering binnen 7 dagen het volle bedrag hiervan.

1. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen.

2. Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij een vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10%, ofwel een vermindering binnen 48 voor aanvang, gelden de
annuleringsbepalingen zoals deze in Artikel 7 sub a. worden aangegeven.

Artikel 7: Opdrachtverzwaring
Verrekening van extra kosten ten gevolge van een opdrachtverzwaring vindt plaats;

 • In geval van verzwaring van de opdracht dan wel de voorwaarden van de uitvoering.
 • In geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij wij deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen.
 • Wijzigingen als onder artikel 8 sub a. Bedoeld zullen schriftelijk worden overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst berust het bewijs van de wijziging op degene die aanspraak maakt.

Artikel 8: Eindafrekening
Binnen een redelijke termijn na voltooiing van de opdracht, zullen wij de eindafrekening opmaken, deels afhankelijk van de indiening van de facturen door horeca, rederijen en andere boekingen bij derden. In de eindafrekening is opgenomen al wat Get Events in gevolge de overeenkomst, van de opdrachtgever te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen en wat wij in gevolge de overeenkomsten aan de opdrachtgever zijn verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht. Betaling van het aan ons toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldag zoals aangegeven op de factuur, maar in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop wij de eindafrekening heeft ingediend.

Artikel 9: In gebreke blijven van de opdrachtgever
Indien de opdrachtgever met de betaling van wat hij in gevolge de overeenkomst aan ons verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd. Wij zijn na verloop van veertien dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan ons verschuldigde, mits wij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

Indien wij tot invordering over gaan, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Wij zijn gerechtigd deze kosten te fixeren op minimaal tien procent van de verschuldigde hoofdsom. Wanneer de factuur niet binnen de eerst geldende termijn voldaan is, zullen wij een herhalingsfactuur zenden waarbij wij gerechtigd zijn deze te verhogen met tenminste 25 euro administratiekosten. Deze administratieve kosten gelden tevens indien niet vooraf aan de boeking de juiste factuurgegevens zoals adres, naamstelling, bedrijfsgegevens of (opdracht)code zijn doorgegeven.

Artikel 10: Contacten
Wij kunnen in alle gevallen oproepkrachten, freelancers en bedrijven inschakelen, of de omvang of samenstelling ervan wijzigen, indien wij menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De opdrachtgever mag noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging daarvan, met derden ingezet door ons eenzelfde soort opdrachtaangaan, tenzij de opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming heeft gehad van ons.

Artikel 11: Verplichtingen Get Events
Wij zijn gehouden de werkzaamheden goed en deugdelijk conform eisen van goed vakmanschap en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtuitvoering en daarmee verband houdende werkzaamheden vallen onder verantwoording van Get Events met ingang van de datum van schriftelijke acceptatie van de offerte tot en met de dag waarop de opdracht is voltooid.

Artikel 12: Aansprakelijkheid GET Events
1. Get Events is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade welke het gevolg is van een tekortschieten door de opdrachtgever in het verstrekken van relevante informatie.

2. Get Events is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

3. Get Events is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden, door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen, welke buiten de werksfeer staan, aan de opdrachtgever tijdens werkzaamheden verricht door Get Events of derden welke ingezet worden door deze.

4. De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vereisten en het gedrag van de deelnemende gasten. Inbegrepen het gedrag van de gasten bij gebruik van vervoermiddelen, vaartuigen en horeca locaties, beschikbaar gesteld of gereserveerd door ons. De opdrachtgever zorgt er in zulke gevallen voor dat bij evenementen te water alle deelnemers over de nodige diploma’s beschikken.

5. De opdrachtgever dient voor eigen risico de ter zake nodige verzekeringen af te sluiten en/of andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.

6. De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van deelnemende gasten dan wel van Get Events, door toedoen van de opdracht gevende partij, middels welke oorzaak ook. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade toegebracht door de deelnemers aan het personeel
dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Get Events alsmede de door haar ingeschakelde locaties en bedrijven.

7. Wij hanteren bij onze werkzaamheden de geldende wettelijke bepalingen en het bestuurlijke beleid van de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wij zijn in dat geval nimmer aansprakelijk voor uitgevoerde werkzaamheden welke tegenstrijdig zijn met de wettelijke bepalingen geldend op de locatie van herkomst van de opdrachtgever.

8. Wanneer aansprakelijkheid is vastgesteld bij werkzaamheden van Get Events, kunnen deze nimmer meer bedragen dan het totale factuurbedrag berekend aan de opdrachtgever. Wanneer aansprakelijkheid ontstaat door het inzetten van diensten geleverd door derden, zijn deze zelf aansprakelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde assurantiën of documentatie ten behoeve van het juist uitvoeren van deze diensten.

Artikel 13: Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Get Events behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden van ons daardoor geen vertraging ondervinden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Get Events voortvloeiende kosten en schade door de opdrachtgever worden vergoed. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen,
alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

Artikel 15: Overmacht
Wordt de uitvoering van het project onmogelijk doordat het aan het project ten grondslag liggend doel naar redelijkheid niet meer te realiseren is, zonder dat dit aan Get Events kan worden toegerekend, dan is laatst genoemde gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever is Get Events gerechtigd tot een bedrag berekend overeenkomstig artikel 20 lid c. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor GET Events de overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten, kan verrichten, zullen voor GET Events als overmacht gelden.

Artikel 16: Schorsing en beëindiging van het project in onvoltooide staat
Get Events is bevoegd een opdracht in onvoltooide staat te beëindigen wanneer de situatie zich voordoet dat personeel van Get Events of bedrijven werkend voor Get Events de opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren. Onder deze situaties wordt verstaan;

 • Opzettelijke misdragingen van één of meerdere deelnemers of onaanvaardbaar gedrag van de groep, al dan niet in combinatie met alcohol en/of drugs, welke overlast veroorzaakt, een gevaar vormt voor personeel of locaties, ofwel waardoor een opdracht gesteld aan Get Events niet onder normale omstandigheden kan worden uitgevoerd. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van de betaling of een vermindering van de verschuldigde kosten. Toegebrachte schade aan bezittingen of locaties wordt tevens verhaald op de opdrachtgever.
 • Wij zijn bevoegd een groep welke zich onder verantwoording van de opdrachtgever misdraagt, de toegang tot een locaties te ontzeggen waarmee een samenwerking is aangegaan. Wij zijn in dit geval nimmer genoodzaakt een vervangende locatie te initiëren.

De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Van zijn voornemen tot schorsing brengt de opdrachtgever ons bij aangetekend schrijven op de hoogte. Voorzieningen, die wij ten gevolge van de schorsing moet treffen worden als meerwerk verrekend. Schade, die wij ten gevolge van de schorsing lijden, dient te worden vergoed.

Artikel 17: Geschillen
Op de door ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is altijd het Nederlands recht van toepassing. Bij alle geschillen, welke direct of indirect voortkomen uit de door ons en de wederpartij gesloten overeenkomst, is in ieder geval de rechter in het Arrondissement waar Get Events is gevestigd relatief bevoegd.

Artikel 18: Vertrouwelijkheid
1. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, overeenkomsten en bedrijfsgegevens. Wij zullen verder in het kader van de verstrekte documenten en gegevens alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, geen concurrentiegevoelige mededelingen aan derden doen over de werkwijze van Get Events, noch over de uitvoering van evenementen en door ons gemaakte prijsopgaven.

2. Wanneer er tijdens een door ons georganiseerde evenementen foto’s en/of videobeelden worden gemaakt, zijn wij gerechtigd deze voor ondersteuning van onze activiteiten en promotionele presentaties te gebruiken. Tenzij vooraf, schriftelijk, anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van een overeenkomst met ons dat wij nadrukkelijk toestemming hebben betreffend foto- en videomateriaal te gebruiken en te publiceren. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doen personen bij het bijwonen van een activiteit
georganiseerd door ons, afstand van individuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot door ons gemaakte foto’s of videobeelden. De personen vrijwaren ons daarbij van vorderingen op portretrecht.

Artikel 19: Overige bepalingen
In onderling overleg kan van deze voorwaarden worden afgeweken, bij schriftelijke, door ons en opdrachtgever getekende overeenkomst. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Kies een vrijgezellenfeest activiteit